Matrícula - Matrícula Curs Escolar 2020-2021
Curso Escolar 2020-2021

DADES DE L'ALUMNE O ALUMNA / DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Cognoms / Apellidos * Nom / Nombre *   *
  *
Data Naixement / Fecha Nacimiento * Lloc Naiximent / Lugar Nacimiento Nacionalitat / Nacionalidad *
Domicili / Domicilio * Població / Población * SIP / SIP *
DADES FAMILIARS (mare, pare, tutor o tutora) / DATOS FAMILIARES (madre, padre, tutor o tutora)
1º RESPONSABLE Cognoms / Apellidos * Nom / Nombre * NIF / NIE / PASAPORTE *
Domicili / Domicilio * CP * Població / Población *
Telèfon1 / Teléfono1 * Telèfon2 / Teléfono2 Adreça electrònica / Dirección electrónica *
Professió / Profesión Lloc de naixement / Lugar de nacimiento Parentiu / Parentesco *
2º RESPONSABLE   Cognoms / Apellidos Nom / Nombre NIF / NIE / PASAPORTE
Domicili / Domicilio CP Població / Población
Telèfon1 / Teléfono1 Telèfon2 / Teléfono2 Adreça electrònica / Dirección electrónica
Professió / Profesión Lloc de naixement / Lugar de nacimiento Parentiu / Parentesco
SERVEIS EXTRAORDINARIS QUE SOL·LICITE / SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUE SOLICITO


*Aquest horari queda subjecte a la demanda. És necessari un grup mínim d'usuaris / Este horario queda sujeto a la demanda del mismo, siendo necesario un grupo mínimo de usuarios.
AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA / AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nom i cognoms del titular / Nombre y apellidos del titular * NIF *
IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE * CODIGO SWIFT *
DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÁ AJUNTAR / DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR
Declare que són certes les dades que faig constar en aquest document i en la documentació adjunta. / Declaro que son ciertos los datos que hago constar en este documento y en la documentación adjunta.
He llegit i accepte els termes i condicions d'ús de la política de privacitat de dades. / He leído y acepto los términos y condiciones de uso de la política de privacidad de datos.
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Per a validar el formulari, introduïx el codi que es mostra.
Para validar el formulario, introduce el código que se muestra.


Compte bancari per a realitzar el pagament de matrícula / Cuenta Bancaria para realizar el pago de matrícula

       


           
De conformitat amb la legislació, europea i estatal, en Protecció de Dades de Caràcter Personal, vos informem que Escola Infantil El xicotet Rusc, Coop. Val., tractarà els vostres dades per a facilitar la gestió acadèmica i administrativa, i les activitats exercides pel centre educatiu. La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és l'execució de la relació contractual de prestació de servicis educatius. A més que, amb l'aportació d'informació sobre salut del menor, l'entitat responsable té el consentiment explícit dels representants legals del menor per al tractament. Les dades personals del seu fill o filla i dels pares, mares, tutors o representants legals es conservaran pel termini de temps que puguen ser requerides per les autoritats públiques competents. Les dades personals seran cedits a Concessions Educatives, S.L. / Ninos Gestió Educativa Coop. Val. / Ninos Gestió Educativa Coop. V. UTE Llei 18/1982 amb fins administratius de control i seguiment de l'activitat franquiciada. A l'Ajuntament d'Ayora així com a la Conselleria o Ministeri d'Educació per a l'exercici de les seues competències. Podrà exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i, si és el cas, oposició presentant un escrit en la direcció C/ Somadilla, S/N, Ayora (València) . A estos efectes, haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). / De conformidad con la legislación, europea y estatal, en Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que Escuela Infantil La pequeña Colmena, Coop. Val., tratará vuestros datos para facilitar la gestión académica y administrativa, y las actividades desarrolladas por el centro educativo. La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es la ejecución de la relación contractual de prestación de servicios educativos. Además que, con la aportación de información sobre salud del menor, la entidad responsable tiene el consentimiento explícito de los representantes legales del menor para el tratamiento. Los datos personales de su hijo o hija y de los padres, madres, tutores o representantes legales se conservarán por el plazo de tiempo que puedan ser requeridas por las autoridades públicas competentes. Los datos personales serán cedidos a Concesiones Educativas, S.L. / Ninos Gestión Educativa Coop. Val. / Ninos Gestión Educativa Coop. V. UTE Ley 18/1982 con fines administrativos de control y seguimiento de la actividad franquiciada. Al Ayuntamiento de Ayora así como a la Consejería o Ministerio de Educación para el ejercicio de sus competencias. Podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y, en su caso, oposición presentando un escrito en la dirección C/ Somadilla, S/N, Ayora (Valencia). A estos efectos, deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
NINOS GESTIÓ EDUCATIVA, COOP. V. C/ Rei En Jaume I, 2 - 46470 - Catarroja (València)
infoninos@escolesinfantilsninos.com